73- Chicken Tikka Pathia £7.75

OR LAMB TIKKA PATHIA